Haruka elegans Okada, 1938 ハマダラハルカ

標本データ

福岡県大野城市四王寺山,2018年3月28日,久末遊採集

Kyushu, Fukuoka Pref., Onojo-shi, Mt. Shioji-yama, 28 Mar. 2018, Yu HISASUE leg.

文献

久末 遊,2019e.大野城市におけるハマダラハルカの採集例.Korasana, (91): 21–22. [PDF]